Török tankönyvem

post

A nyelviskolai tanulás két legfontosabb alapfeltétele egy felkészült, lelkiismeretes nyelvtanár és a módszertanilag megalapozott, a magyar anyanyelvű tanulók eredményes haladását lehetővé tevő tankönyv. Egy tankönyv megírása rengeteg időt, erőfeszítést, erőforrást igényel. Azért szántunk rá magunkat mégis, mert a magyar tankönyvpiacon nem találni magyar nyelvű török nyelvkönyvet. Töröknyelvű könyvek természetesen léteznek, de törökül, vagy angolul törököt tanítani nem túl eredményes. Eddig nem találtunk olyan idegennyelvű könyvet, amely a tanítványok jogos elvárásait maradéktalanul teljesítették volna. A legtöbb tankönyv egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy az aktív nyelvtudás építéséhez elengedhetetlen a folyamatos ismétlés. Nemcsak a nyelvtant, a szókincset is újra és újra frissíteni kell, hogy ténylegesen megszilárduljon és beépüljön. Könyvemben az anyag spirálisan halad előre: a fejezetek új ismeretanyagai mellett a már elsajátított ismeretek is időről időre visszatérnek.

A könyvben az átfogó és a magyarázó szemlélet érvényesül, melynek során a nyelv nyelvtani elemeinek bemutatása és alkalmazása kiemelt szerephez jut. Nyelvtanközpontú oktatási szemléletünket az indokolja, hogy a török nyelv meglehetősen bonyolult szerkezeti elemekből és szabályokból tevődik össze, mely a nyelvtanulótól eleinte többlet energiabefektetést igényel. Ezek elsajátítása azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló képes legyen hatékonyan és a saját maga kreatív módján, nem pedig csupán előre megtanult kifejezésekkel kommunikálni. Véleményünk szerint a könyv egyszerre elméleti, rendszerszintű, illetve gyakorlatias szemlélete – követve a szerzők közti megközelítésből adódó sajátosságokat – segítségül szolgál a nyelvtanulóknak abban, hogy a török nyelv megismerésében megfelelő alapokhoz jussanak. A könyv anyaga úgy rendeződik el, ahogyan a nyelvtani és a szókincshez kötődő egymásra épülő képességek és tudás a tanulót képessé teszik egyre bonyolultabb nyelvi feladatok elvégzésére. A könyvben a nyelv nélkülözhetetlen elemein túl a török kultúra és hagyományok egy része, valamint a magyar–török kapcsolatok is szerepet kapnak. A könyvben hat lecke van; mindegyik egy-egy rövidebb török szöveggel indul, az ezt követő grammatikai rész pedig részletesen kifejti a bevezető szövegben előforduló nyelvtant, és bemutatja annak alkalmazását. A leckékben a fő nyelvtani téma mellett további magyarázatok is helyet kaptak. A nyelvtani szabályok és a leckéhez tartozó szókincs alkalmazását a gyakorló feladatok biztosítják. Arra is ügyeltünk, hogy az egyes leckékben a nyelvi készségek mindegyike helyet kapjon. Az ezek elmélyítését szolgáló feladatok tehát többféle formában vannak jelen a leckékben: fordítási feladatok magyarról törökre és törökről magyarra, kiegészítős, feleletválasztós, összekötős feladatok, valamint olvasás, beszélgetés, hallásértés és fogalmazási gyakorlatok formájában.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *